Thong bao HA GIA Tat ca cac item!

  Vui lòng đăng nhập
  Hắc ma vương(null)

  Chỉ số :
  7 - 7 - 7 - 7
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Legend-Mào Tù Trưởng

  Chỉ số :
  7 - 7 - 7 - 7
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 35000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Hắc ma vương

  Chỉ số :
  7 - 7 - 7 - 7
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Legend-Mào Tù Trưởng

  Chỉ số :
  7 - 7 - 7 - 7
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 35000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Hoàng Long Khôi(nam)

  Chỉ số :
  50 - 50 - 50 - 50
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Hoàng Long Khôi(nữ)

  Chỉ số :
  50 - 50 - 50 - 50
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Mái xéo phong cách

  Chỉ số :
  5 - 5 - 5 - 5
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Búi lệch đáng yêu

  Chỉ số :
  5 - 5 - 5 - 5
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Áo Giáp Mathias

  Chỉ số :
  50 - 50 - 50 - 50
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Hoàng Kim Thần Long Giáp(nam)

  Chỉ số :
  50 - 50 - 50 - 50
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Áo Giáp Mathias

  Chỉ số :
  50 - 50 - 50 - 50
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Hoàng Kim Thần Long Giáp(nữ)

  Chỉ số :
  50 - 50 - 50 - 50
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Nhóc chuột

  Chỉ số :
  7 - 7 - 7 - 7
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 20000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Nhóc chuột

  Chỉ số :
  7 - 7 - 7 - 7
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 20000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Bao tay Venus +5

  Chỉ số :
  53 - 53 - 53 - 53
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Cuồng công kích

  Chỉ số :
  1000 - 0 - 0 - 0
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 15000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Vật định tình+5

  Chỉ số :
  107 - 53 - 53 - 53
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Vĩnh cửu +5

  Chỉ số :
  80 - 80 - 80 - 80
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Mảnh ghép vàng

  Chỉ số :
  0 - 0 - 0 - 0
  Hợp thành :
  0 - 0 - 0 - 0
  Giá tiền : 20000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Bounty Hunter

  Chỉ số :
  5 - 5 - 5 - 5
  Hợp thành :
  200 - 200 - 200 - 200
  Giá tiền : 0 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Thần Scorpius

  Chỉ số :
  15 - 5 - 5 - 5
  Hợp thành :
  700 - 700 - 700 - 700
  Giá tiền : 30000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  thần đèn Aladin

  Chỉ số :
  10 - 10 - 10 - 10
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Cờ đỏ sao vàng

  Chỉ số :
  5 - 5 - 5 - 5
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Tình yêu muôn màu

  Chỉ số :
  5 - 5 - 5 - 5
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  WOW-Lu gạch

  Chỉ số :
  432 - 312 - 72 - 96
  Hợp thành :
  700 - 700 - 700 - 700
  Giá tiền : 30000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  SUPER-Boomerang

  Chỉ số :
  316 - 54 - 316 - 316
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Legend-Boomerang

  Chỉ số :
  600 - 600 - 600 - 600
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 35000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  SUPER-Thương cổ

  Chỉ số :
  316 - 316 - 316 - 54
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Legend-Thương cổ

  Chỉ số :
  600 - 600 - 600 - 600
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 35000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  SUPER-Búa Minotaure

  Chỉ số :
  54 - 316 - 316 - 316
  Hợp thành :
  500 - 500 - 500 - 500
  Giá tiền : 10000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Legend-Búa Minotaure

  Chỉ số :
  600 - 600 - 600 - 600
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 35000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Super-Dụng cụ học tập

  Chỉ số :
  432 - 432 - 432 - 432
  Hợp thành :
  700 - 700 - 700 - 700
  Giá tiền : 30000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Huân chương vàng

  Chỉ số :
  0 - 0 - 0 - 0
  Hợp thành :
  0 - 0 - 0 - 0
  Giá tiền : 60000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Mảnh ghép đá vip

  Chỉ số :
  0 - 0 - 0 - 0
  Hợp thành :
  0 - 0 - 0 - 0
  Giá tiền : 1000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Legend-Ares

  Chỉ số :
  0 - 0 - 0 - 0
  Hợp thành :
  200 - 200 - 200 - 200
  Giá tiền : 30000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Legend-Vật định tình

  Chỉ số :
  600 - 600 - 600 - 600
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 30000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Legend-Venus

  Chỉ số :
  600 - 600 - 600 - 600
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 30000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Legend-Tiểu ma tiên

  Chỉ số :
  600 - 600 - 600 - 600
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 30000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Legend- Cần câu

  Chỉ số :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 30000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Legend-Áo Hoàng Tử Gà

  Chỉ số :
  600 - 600 - 600 - 600
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 30000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Legend- Chổi thần

  Chỉ số :
  2000 - 2000 - 2000 - 2000
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 70000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Nhật Nguyệt

  Chỉ số :
  1500 - 1500 - 1500 - 1500
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 30000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Thiên Địa

  Chỉ số :
  1500 - 1500 - 1500 - 1500
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 30000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  SChâu báu thuộc tính -Sát thương Lv6

  Chỉ số :
  0 - 0 - 0 - 0
  Hợp thành :
  0 - 11 - 0 - 0
  Giá tiền : 5000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  SChâu báu thuộc tính -Tấn công Lv6

  Chỉ số :
  0 - 0 - 0 - 0
  Hợp thành :
  0 - 11 - 0 - 0
  Giá tiền : 5000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  SChâu báu thuộc tính -Phòng thủ Lv6

  Chỉ số :
  0 - 0 - 0 - 0
  Hợp thành :
  0 - 11 - 0 - 0
  Giá tiền : 5000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  SChâu báu thuộc tính -Nhanh nhẹn Lv6

  Chỉ số :
  0 - 0 - 0 - 0
  Hợp thành :
  0 - 11 - 0 - 0
  Giá tiền : 5000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  SChâu báu thuộc tính -May mắn Lv6

  Chỉ số :
  0 - 0 - 0 - 0
  Hợp thành :
  0 - 11 - 0 - 0
  Giá tiền : 5000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  SChâu báu thuộc tính -Hộ giáp Lv6

  Chỉ số :
  0 - 0 - 0 - 0
  Hợp thành :
  0 - 11 - 0 - 0
  Giá tiền : 5000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Set- Kỵ Sĩ Rồng

  Chỉ số :
  2000 - 2000 - 2000 - 2000
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 70000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Phục Long

  Chỉ số :
  3000 - 3000 - 3000 - 3000
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 70000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Sát Long

  Chỉ số :
  3000 - 3000 - 3000 - 3000
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 70000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Dã Lang Khôi

  Chỉ số :
  1500 - 1500 - 1500 - 1500
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 50000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Dã Lang Chiến Bào

  Chỉ số :
  1500 - 1500 - 1500 - 1500
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 70000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Thiên Ưng Khôi

  Chỉ số :
  1500 - 1500 - 1500 - 1500
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 70000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Thiên Ưng Chiến Giáp

  Chỉ số :
  1500 - 1500 - 1500 - 1500
  Hợp thành :
  1000 - 1000 - 1000 - 1000
  Giá tiền : 70000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Châu Báu T.Thuyết - Sát Thương & Hộ Giáp

  Chỉ số :
  0 - 0 - 0 - 0
  Hợp thành :
  0 - 0 - 0 - 0
  Giá tiền : 30000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Châu Báu T.Thuyết - Tấn Công & May Mắn

  Chỉ số :
  0 - 0 - 0 - 0
  Hợp thành :
  0 - 0 - 0 - 0
  Giá tiền : 30000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn

  Châu Báu T.Thuyết -Phòng thủ & Nhanh Nhẹn

  Chỉ số :
  0 - 0 - 0 - 0
  Hợp thành :
  0 - 0 - 0 - 0
  Giá tiền : 30000 cash
  Thời hạn : Vĩnh viễn